За наставнике

НАСТАВА НА ДАЉИНУ – ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Напомена: Овај текст је преузет са интернет сајта ЗУОВ-а

Како се вреднује рад ученика? 
Оцењивање ученика регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о оцењивању ученика основне школе, као и Правилником о оцењивању ученика средње школе.
У овим регулативама се прописује две врсте оцењивања: сумативно и формативно. У образовној пракси до сада је тежиште било на сумативном оцењивању што показују бројне анализе попут ОЕЦД извештаја у вези са ефикасношћу образовног система и Извештаја Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у вези са квалитетом образовних установа. Препоруке ових институција су да се фокус промери на формативну процену ученика.
Оцењивање ученика у оквиру имплементације наставе на даљину
Почев од уторка 17.03.2020. године, у складу са одлукама Владе, за ученике је организована настава на даљину. У таквим условима систем, који функционише у условима редовне наставе у учионицама, сели се у „хипер“ простор. То свакако подразумева промену постојеће праксе, али и прихватање промењене парадигме учења и наставе. Нешто што би се у систем уводило полако и постепено, у овој ситуацији се уводи убрзано до невероватних размера. То од свих учесника (наставника, родитеља и ученика) захтева промену дирекције у раду, додатна улагања, дисциплинованост, сарадњу и преузимање одговорности за рад.
У насталим околностима настава поприма другачије облике и захтева већу интерактивност  учесника коришћењем електронских медија. Таква реализација наставе захтева и другачије начине оцењивања што значи пре свега померање фокуса са сумативног - на формативно оцењивање. 
Шта је формативно оцењивање?
Формативно оцењивање (према важећим прописима) се односи на редовно праћење и процену напредовања у остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру обавезног предмета, изборних програма, активности (пројектне наставе и слободних наставних активности) са и без модула, као и праћење владања ученика. Такво оцењивање је процесно, развојно али и усмеравајуће и подстицајно јер се одвија се у току учења и усмерава ученике на одређене циљеве, садржаје и подстиче их на наредне кораке у развоју.
Формативно оцењивање увек садржи повратну информацију ученику. Повратна информација је саставни део наставног процеса и даје се што чешће. Она треба да је прилагођена конкретном ученику и његовим способностима. Наставник треба да провери да ли ученик разуме информацију која му је саопштена и да је преформулише уколико је потребно.
Зашто је важно формативно оцењивање?
Формативно оцењивање треба да омогући ученику да постане аутономан у учењу, да разуме шта се од њега тражи, али и да самостално прати, регулише, вреднује и унапређује процес свог учења. Формативан начин оцењивања наглашава активну улогу ученика јер га оспособљава да регулише своје учење. Зато наставник треба да постиче своје ученике да сами траже повратну информацију било од њега или од вршњака. Увођење вежби у којима ученици међусобно процењују радове и активности развија критичко мишљење код ученика и уједно разумевање постојања и примене критеријума и стандардизације што ће у будућности бити саставни део њиховог живота и рада.
Формативне оцене се по правилу евидентирају у педагошкој документацији наставника и најчешће се односе на редовно праћење напретка постигнућа ученика, начин како учи, степен самосталности у раду, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и други подаци о ученику битни за његово напредовање.
Формативно оцењивање има превентивну функцију. Уколико се спроводи благовремено и на адекватан начин спречава појаву неуспеха. Стога формативно оцењивање треба да буде уграђено у све активности наставног процеса и свакодневну комуникацију између наставника и ученика. Формативно оцењивање посебно добро подржава развој кључних и међупредметних компетенција попут комуникације, сарадње, читалачке писмености, предузимљивости, дигиталних компетенција и др.  
На који начин се може применити формативно оцењивања у оквиру имплементације наставе на даљину?
Наставници своју постојећу усмереност на испитивање знања треба да прошире другим методама процене. Ових дана смо стављени у посебне услове када се указала посебна прилика за развијање и процењивати кључних и међупредметне компетенције које су у свакодневној наставној пракси до сада донекле биле занемариване како нам говоре ПИСА и нека друга евалуативна испитивања. 
Један од начина да се примени настава и изврши формативна процена јесте примена пројектног учења о чему су наставници имали прилике да уче на семинарима који су прошле године организовани. Пројектна настава подржава учење која активира ученика и које карактерише велика аутономија ученика, конструктивно истраживање, постављање циљева, сарадњу, комуникацију и рефлексију унутар реалних, животних ситуација. Оно може ефективно да унапреди вештине као што су критичко мишљење, решавање проблема, комуникација, сарадња. Пројекто учење и процена на основу пројектног задатка је метода која омогућава процену разних ученичких знања и вештина, а технике процене исхода пројектног учења су разноврсне а најчешће су самопроцена и рефлексија, вршњачка процена и портфолио ученика.    
Други могући начин је базиран на веб играма које подржавају развој сложенијих облика мишљења и креативних вештина. Са друге стране оцењивање засновано на играма може да има формат једноставних квизова, али и да укључи сложеније методе процене које на пример оцењују способности решавања проблема. На пример Кахут (Kahoot) је онлајн игра која се користи за формативно оцењивање и уз забаву за ученике, наставницима омогућава процену знања односно напретка ученика. 
Постоји и много других форми и алата погодних за формативно процењивање рада ученика. Тако нпр. може да се односи и на друге аутентичне задатке као што су нпр. есеји, развој постера, коришћење електронске поште, виртуелни групни рад, Скајп или Вибер интервјуи, ППТ презентације, истраживачке задатке, играње улога у виртуелној учионици, ученички портфолио, сачињавање индивидуалних планова каријерног развоја и сл. У том случају ученици преузимају главну улогу и одговорност за учење, а наставници воде и олакшавају процес пружајући подршку за ученичку самопроцену и вршњачку процену ученика које имају значајно деловање на ефектно учење ученика. За остваривање интеракције наставник може да користи разне методе - од писаних радова до опсервација и дискусија. Велики број разноврсних метода могу да помогну наставнику да боље разуме капацитете ученика и постави одговарајуће репере ради праћења његовог напретка.
За организовање наставе, праћење напретка и оцењивање ученика уз помоћ инфо-комуникационих технологија, Завод за унапређење образовања и васпитања направио је платформу са приказом алата и линкове за њихово учитавање које наставници бесплатно могу да користе. Они се налазе на веб страници:
https://zuov.gov.rs/predlog-i-uputstvo-za-rad-sa-alatima-za-ostvarivanje-obrazovno-vaspitnog-procesaucenjem-na-daljinu/
Додатне алате могуће је наћи на веб странице Министарства просвете, науке и тенолошког развија РС, https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php
У питању су алати за интеракцију, развој квизова и упитника, попут гугл учионице или гугл упитника. Овде је могуће пронаћи и поменути Кахут алат за развој и управљање квизовима, дискусијама или анкетама, као и софтвер за сарадњу и презентације који садржи неограничен број анкета, текст облака, питања са више избора и сл. Приказана је и платформа која омогућује групама да прикупљају и вреднују идеје на транспарентан и демократски начин, као и алат који претвара било коју учионицу у интерактивни простор за учење. Могуће је наћи и алате који омогућавају  лако претварање Гугл табела у сет флеш картица и других занимљивих ствари које се користе за проверу знања, као и сет алата који су направљени и осмишљени као мали интерактивни модули који се могу укључити у наставне материјале, али и применити за самостално учење. 
На сајту се налазе и алати за сарадњу и дељење, попут виртуелне огласне табле на којој корисници могу да објављују стикере, видео записе и документе, дигитални зид на ком се могу прикупљати мишљења, одговори, сарађивати и радити у групама, мултимедијални интерактивни постери. Наведене су и платформе за онлајн гласање намењене самопроцени и вршњачкој процени, учешће ученика у организацији наставе и вредновању задатака, ако и фасцике за достављање материјала (текст, слике...), алати за симултани рад са ученицима у реалном времену, алати за размену порука, прављење тимова и сарадњу, интерактивна бела табла као и алати за групни пројекни рад и чување и дељење датотека.
Поред горе поменутих начина вредновања, у условима даљинског учења, један од алата који би посебно могао да се користи у сврху формативне процене у постојећим условима јесте електронски портфолио (е-портфолио) ученика. 
Портфолио ученика је збирка ученичких радова која приказује резултате које је ученик постигао кроз разне активности у наставном процесу. То је дигитална колекција радова попут есеја, постера, фотографија, видео и аудио записа, уметничких дела које је креирао ученик.  Он садржи разноврсне информације, које документују искуства и развој компетенција ученика. Тако је организован да користи ученицима, наставницима и родитељима/старатељима да прате његов рад и напредовање. 
Могуће је развити две врсте е-портфолија за ученике: радни е-портфолио и е-портфолио за оцењивање. 
Главна сврха е-радног портфолија је да буде привремена "фасцикла" за рад ученика. Радови који се односе на одређену тему складиште се приврмено у таквој фасцикли док ученик не изврши избор и пресели их у е-портфолио за оцењивање. Неретко се радни е-портфолио назива и развојни епортфолио јер се може се користити и у дијагностичке сврхе ради утврђивања потреба ученика. На основу документа у овој фасцикли, ученик и наставник имају информацију о снагама и слабостима ученика у остваривању циљева учења. Такве информације су изузетно корисне и наставницима за креирање будућих предавања.
Е-портфолио за оцењивање обезбеђује колекцију радова ученика која се користи у процесу оцењивања. Примарна функција е-портфолија за оцењивање је да документује шта је ученик научио и у којој мери је остварио прописане исходе. У том смислу, наставни програм одређује шта ће ученици бирати за свој портфолио. Ученички рефлективни коментари ће бити усресређени на то у којој мери верују да изабрани радови за портфолио доказују да су савладали одређене циљеве учења дефинисане у наставном плану и програму. 
У процесу развоја е-портфолија ученици постављају своје циљеве учења и уче се да самостално процењују њихову оствареност. Ученици сачињавају колекцију која ће бити вреднована од стране наставника или у оквиру вршњачке процене. У овом одабиру они критички сагледавају свој рад и доносе одлуке о њиховој вредности. Кроз оцењивање е-портфолија ученици стичу значајна искуства која се односе на вредновање засновано на успостављеним критеријумима. Тиме они дугорочно развијају способности критичког мишљења, самопроцењивања и регулисаног учења.
Зашто је важно употребљавати портфолио у образовној пракси?
Вођење е-портфолија је важано средство за постизање образовних циљева, праћење сопственог рада како ученика, тако и наставника. То је самоевалуативни поступак који има формативну улогу у даљем учењу али и развоју наставе. У сарадничком односу између наставника и ученика обезбеђује се размена идеја и повратне информације ради унапређења учења и рада.  
За наставнике, ученички е-портфолио омогућава увид у оствареност исхода примењеног наставног програма, обезбеђује увид у процес учења ученика и осигурава доношење ефективних одлука које се односе на педагошке изазове са којима се свакодневно сусрећу. Он је такође извор инспирације за увођење иновација у настави и мотивација за додатну посвећеност професионалном развоју и напретку.    
Е-портфолио омогућава индивидуализацију наставе. Он активира ученике, подстиче развој критичког мишљења и рефлективности и омогућава развој самопоштовања и позитивних ставова према учењу и раду. Е-порфолио такође доприноси трансферу и остваривању функционалних знања у аутентичним животним ситуацијама. Оцењивање помоћу е-портфолија пружа ученицима, родитељима и наставницима увид о напредовању ученика. Он представља добар основ за развијање планова акције или додатне подршке за остваривање постављених циљева учења. Епортфолио обезбеђује и развијање и вредновање општих, међупредметних компетенција кључних за целоживотно учење и успешну интеграцију у свет рада.
Имајући у виду низ добити које се дугорочно остварују кроз упоребу е-портфолија, једна од највећих је што омогућава ученику да буде партнер наставнику у раду и оцењивању. На тај начин он преузима одговорност за учење и постаје активан учесник у остваривању образованих циљева. 
Технички аспекти развоја електронских портфолија
Начине организовања е-портфолија наставник може да развије заједно са ученицима у пригодним програми у електронском окружењу који омогућавају складиштење података у организоване фасцикле (е-портфолије). 
Поред тога постоје различити алати који су доступни на Интернету, а који обезбеђују лако креирање е-портфолија, олакшани преглед и употребу. Један од могућих алата се налази на веб сајту под именом Мухара. Основне инфорамције о Махари и изради портфолија помоћу тог алата може се наћи на следећој локацији: https://www.slideshare.net/Jugoslava/ss-11164578. 
Поред Мухаре постоји и низ других сличних алата. Више о томе на веб локацији: https://elektronskiportfolio.wordpress.com/category/e-portfolio/
Препоруке за оцењивање у постојећим условима реализације наставе на даљину 
Сумативно и формативно оцењивање су део јединственог процеса оцењивања заснованог на унапред утврђеним критеријумима. Они су усмерени на вредновање исхода или ефеката процеса учења. Док се формативно оцењивање спроводи континуирано и у току одређене фазе, сумативно оцењивање то чини на крају одређене фазе наставног процеса.
Сумативне оцене су делом исход формативних оцена и уз сумативну оцену се такође дају образложење тј. повратна информација које има исту структуру и намену као у формативном оцењивању, на основу чега се касније у новој фази може унапредити учење. У делу који се односи на врсту оцена у електронском дневнику постоје понуђене опције које се односе на облик рада који је оцењен, а пoвратна информација се уписује у посебна поља под називом Белешке. С обзиром на чињеницу да прописи подразумевају могућност праћења и вредновања активности, у електронском дневнику се налази могућност уношења оцена за учешће у активностима које се остварују у оквиру формативног праћења и оцењивања.
На крају, све квалитетне формативне оцене и увиди наставника у току имплементације наставе на даљину могу бити значајно искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне године. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру своје надлежности и програма подршке школама ће припремити упутство и чек листе које наставницима могу да помогну да сумирају формативне процене прикупљне у периоду реализације наставе на даљину. Поред тога, наставници коришћењем алата за прављење упитника и квизова могу да креирају кратке тест форме са задацима вишеструког избора и кратког одговора. Уз ове информације као и информације које се могу добити употребом есејских и пројектних задака и евентуалним електронском комуникацијом у реалном времену преко Скајпа и Вибера, може се доћи до превазилажења препрека за добијање сумативне оцене за период похађања наставе на даљину.